कार्यालयीन आदेश

दिनांक पत्रक भाग क्रमांक विषय Download
२८/०६/२०२३ १०८६१/क-१ "सहायक कक्ष अधिकारी " बदली / पद:स्थापना
२७/०६/२०२३ १०८२२/क-१ अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
१९/०६/२०२३ १०५९९/क-१ आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याबाबत
१४/०६/२०२३ १०३५३/क-१ "अ " ( विधानसभा विधिविधान ) कक्षात टंकलेखक उपलब्ध करण्यात येणे.
१४/०६/२०२३ १०३५२/क-१ "कक्ष अधिकारी" यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार
१३/०६/२०२३ १०२८१/क-१ वर्ग अ ( राजपत्रित ) व वर्ग ब( राजपत्रित )अधिकारी यांची बायोमेट्रिक यंत्रणेवर उपस्थितीची नोंद करण्याबाबत
२३/०५/२०२३ ९४७७/क-१ कु.सं.ल.विधाते, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०५/२०२३ ९१३५/क-१ "सचिव-२ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३४/क-१ "सचिव-१ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३३/क-१ "सचिव-१ " व " सचिव -२" नामाभिधानाचे पद
११/०५/२०२३ ९१३२/क-१ "सह सचिव" यापदावर नियुक्ती
११/०५/२०२३ ९१३०/क-१ "सह सचिव " या नामाभिधानाची दोन नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत
०३/०५/२०२३ ८८०२/क-१ "कक्ष अधिकारी" यांची बदली / पद: स्थापना
दिनांक पत्रक भाग क्रमांक विषय Download
Copyright © 2023 Vidhan bhavan | legal disclaimer
Designed and maintained by MLS