परिपत्रक

दिनांक परिपत्रक क्रमांक विषय Download
२३/०५/२०२३ ९४७७/क-१ कु.सं.ल.विधाते, अवर सचिव ( समिती ) यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले कामकाज
११/०५/२०२३ ९१३५/क-१ "सचिव-२ " पदावरील कार्यभार
११/०५/२०२३ ९१३४/क-१ लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
दिनांक पत्रक भाग क्रमांक विषय Download
Copyright © 2023 Vidhan bhavan | legal disclaimer
Designed and maintained by MLS