पत्रक भाग-२ ( विधानसभा )

दिनांक पत्रक भाग क्रमांक विषय Download
२९/०५/२०२३ क्रमांक ६४ लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
२९/०५/२०२३ क्रमांक ६३ अशासकीय ठरावांच्या सूचना
१५/०५/२०२३ क्रमांक ६१ लक्षवेधी सुचनांवरील प्रलंबित प्रतींचे वितरण , अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
दिनांक पत्रक भाग क्रमांक विषय Download
Copyright © 2023 Vidhan bhavan | legal disclaimer
Designed and maintained by MLS